REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SZAGRU SP. Z O.O. z siedzibą w Studzienicach

STAN PRAWNY NA 21.07.2015 R.

art. 1 Informacje podstawowe

 1. Właścicielem sklepu internetowego (www.sklep.szagru.pl) i jednocześnie stroną zawieranych za jego pośrednictwem umów sprzedaży (usługodawcą) jest Szagru spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Studzienicach (Szagru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Studzienicach (43-215) ul. Jaskółek 16, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000017160, NIP 6381611139, REGON 072849498, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych), zwana w dalszej treści regulaminu „Sprzedawcą”.
 2. Za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży określonych na stronie swojego sklepu internetowego produktów.
 3. Niniejszy regulamin stanowi podstawowe reguły działania sklepu internetowego Sprzedawcy i obejmuje swym zakresem wzajemne prawa i obowiązki stron w związku z zawieranymi za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy umowami sprzedaży, a w szczególności: sposób składania i realizacji zamówień, podstawowe obowiązki Stron umowy oraz procedurę reklamacyjną.
 4. Strony wiąże regulamin w wersji obowiązującej w dniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę (dniu zawarcia umowy sprzedaży).
 5. Wszystkie produkty, ceny i terminy realizacji zamieszczone w sklepie internetowym Sprzedawcy mają charakter reklamowy i stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. W imieniu Sprzedawcy działa zespół zajmujący się kompleksową obsługą sklepu             (realizacją zamówień, rozpatrywania reklamacji) złożony z pracowników Sprzedawcy z którymi można się kontaktować w ciągu dni roboczych między godziną 8:00, a 15:00 na numer telefonu 32/ 212 87 20 wew. 33 lub 693 222 256 lub adres e-mail: sklep@szagru.pl

art. 2 Składanie i przyjmowanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia korzystając z systemu sklepu internetowego.
 2. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez cały rok.
 3. Zamówienia są przyjmowane do realizacji przez Sprzedawcę od poniedziałku do piątku w godzinach między 8:00, a 15:00.
 4. Skuteczne złożenie zamówienia w sklepie internetowym wymaga przejścia określonej procedury, która rozpoczyna się od podania następujących danych:

a)     Klienci dokonujący zakupu jako osoby fizyczne – konsumenci (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) są zobowiązani w odpowiednich polach wskazać:

-       imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania, ewentualny adres korespondencyjny, aktualny adres e – mail, numer telefonu;

b)     Klienci dokonujący zakupu jako podmioty gospodarcze są zobowiązani w odpowiednich polach wskazać:

c)      firmę lub pełną nazwę przedsiębiorcy (także spółki cywilnej), aktualny adres siedziby, w przypadku spółek prawa handlowego - numer Klienta w stosownych rejestrach, ewentualny adres korespondencyjny, aktualny adres e – mail, kontaktowy numer telefonu, imię i nazwisko osoby składającej zamówienie;

d)     Dalej Klient wybiera sposób płatności z dwóch proponowanych przez Sprzedawcę: płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę lub płatności za pobraniem w chwili osobistego odbioru zakupionych produktów przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy;

e)     Klient zobowiązany jest także określić czy Sprzedawca ma doręczyć zamówione produkty za pomocą kuriera czy też Klient odbierze je osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

f)       Przed skutecznym złożeniem zamówienia system sklepu internetowego wyświetla stronę z podsumowaniem:

-       wybranych przez Klienta produktów z łączną kwotą do zapłaty,

-       podanych przez Klienta danych kontaktowych,

-       określonych przez Klienta sposobów płatności oraz dostawy/odbioru towaru. (W przypadku wybrania opcji dostawy – z szacunkowym określeniem ich kosztów lub oświadczeniem, iż Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów dostawy, które na tym etapie nie są możliwe do określenia i zostaną podane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji),

g)     Klient przed skutecznym złożeniem zamówienia, poprzez zobowiązany jest:

-       oświadczyć, iż zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia,

-       oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Sprzedawcę w zakresie potrzebnym do wykonania umowy sprzedaży, uwzględniając prawo Sprzedawcy do udostępnienia danych innym podmiotom w określonym treścią zobowiązania zakresie.

h)     Skuteczne złożenie zamówienia przez Klienta nastąpi wyłącznie w przypadku spełnienia powyższych obowiązków oraz kliknięcia w odnośnik „złóż zamówienie” na ekranie podsumowania.

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e – mail.

art. 3 Dostawa - odbiór towaru

 1. Realizacja potwierdzonego zamówienia przez Sprzedawcę następuje w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, z wyłączeniem zamówień produktów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta, zamówień znacznej wartości (ponad 1 000,00 zł) lub znacznej ilości produktów danego rodzaju (ponad 10 sztuk).
 2. Termin realizacji potwierdzonych zamówień na produkty wykonane według specyfikacji konsumenta, zamówienia przekraczające znaczną wartość lub znaczną ilość produktów danego rodzaju zostanie wskazany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku, jeśli Klient nie akceptuje określonego przez Sprzedawcę terminu realizacji zamówienia, przysługuje mu prawo rezygnacji z zamówienia w terminie 3 dni, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 3. Jeśli Klient zdecydował się w zamówieniu na płatność przelewem za zakupione produkty na rachunek bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją świadczenia wzajemnego do chwili otrzymania wpłaty Klienta.
 4. Zakupione przez Klienta produkty są wysyłane w następny dzień roboczy po zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedawcę z uwzględnieniem treści ust. 1 niniejszego artykułu.
 5. Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie Sprzedawcy, po terminie wyznaczonym na realizację zamówienia. Klient winien określić planowany dzień i godzinę odbioru zakupionych produktów kontaktując się ze Sprzedawcą drogą mailową lub telefoniczną przed odbiorem przedmiotu umowy.
 6. Jeśli Klient dopuszcza się zwłoki z zapłatą lub odebraniem zakupionych produktów, Sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Sprzedawca może również w takim przypadku odstąpić od zawartej umowy sprzedaży lub sprzedać rzecz na rachunek Klienta, wyznaczając wcześniej Klientowi dodatkowy termin na spełnienie świadczenia lub odebranie towaru. O odstąpieniu od umowy lub sprzedaży produktów Sprzedawca zawiadamia Klienta na piśmie.

art. 4 Prawa Klienta – konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego

 1. Klienci będący osobami fizycznymi mogą dokonywać zakupów w sklepie internetowym Sprzedawcy tylko w przypadku legitymowania się pełną zdolnością do czynności prawnych.
 2. Klientowi – konsumentowi przysługuje na podstawie obowiązujących przepisów prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia odbioru zakupionych produktów z zastrzeżeniem treści następnego postanowienia.
 3. Jeśli Sprzedawca na mocy zawartej umowy wykonał dla Klienta - konsumenta produkt lub produkty według przedstawionej przez Klienta – konsumenta specyfikacji prawo odstąpienia od umowy jest w takim wypadku wyłączone.
 4. Klient - konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail sklep@szagru.pl lub adres pocztowy: Szagru Sp. z o.o., ul. Jaskółek 16, 43-215 Studzienice. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Klientowi - konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta - konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient - konsument, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta - konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient - konsument wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient - konsument ma obowiązek zwrócić produkty Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem. Klient - konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktów.
 10. Klient - konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.
 11. Klientowi – konsumentowi przysługują również przez okres dwóch lat od dnia odbioru zakupionych produktów, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne rzeczy – produktów względem Sprzedawcy na podstawie i w zakresie uregulowanym w treści przepisów Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu cywilnego.
 12. Dane osobowe Klienta – konsumenta przekazane Sprzedawcy są objęte ochroną w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182).

a)     Administratorem danych jest Sprzedawca - Szagru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w Studzienicach,

b)     Dane osobowe Klienta – konsumenta przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

c)      Przetwarzanie danych osobowych w innych celach, w szczególności celach marketingowych wymaga uzyskania przez Sprzedawcę, zgody Klienta wyrażonej w sposób oświadczenia przekazanego drogą elektroniczną przy okazji składania zamówienia.

d)     Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie do jej danych osobowych, informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a w ustawie o ochronie danych osobowych.

art. 5 Prawa i obowiązki Klienta – podmiotu gospodarczego

 1. Złożenie zamówienia przez pracownika Klienta – podmiotu gospodarczego lub osobę działającą w imieniu Klienta – podmiotu gospodarczego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli przez Klienta na zasadzie określonej w treści art. 97 Kodeksu cywilnego, bez względu na zasady reprezentacji Klienta ujawnione w odpowiednich rejestrach przedsiębiorców.
 2. W razie wątpliwości, do Klienta – podmiotu gospodarczego nie mają zastosowania przepisy art. 4 niniejszego regulaminu.
 3. Wobec udzielania przez Sprzedawcę 12 miesięcznej gwarancji jakości na sprzedawane produkty, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów zakupionych przez Klientów – podmioty gospodarczy zostaje wyłączona.
 4. Sprzedawca z tytułu sprzedaży produktów na rzecz Klientów – podmiotów gospodarczych wystawia faktury VAT.

art. 6 Gwarancja jakości

 

 1. Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości na wyprodukowane przez siebie produkty.
 2. Zakres gwarancji wskazany jest w dokumencie gwarancyjnym wydawanym wraz z produktami Sprzedawcy.
 3. Okres gwarancji liczony jest od podbicia gwarancji przez Sprzedawcę lub dostarczenia produktów Klientowi – w zależności który z tych terminów jest korzystniejszy dla Klienta.
 4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonych produktach.
 5. Z odpowiedzialności gwarancyjnej wyłączone są wady mechaniczne, wady powstałe wskutek użytkowania przedmiotu gwarancji w niewłaściwy sposób, wady powstałe na skutek normalnego zużycia się przedmiotu gwarancji, wady spowodowane działaniem czynników zewnętrznych lub umyślnym i nieumyślnym działaniem osób trzecich.
 6. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają jeśli stwierdzone przez Klienta wady produktu nie zostały zgłoszone Sprzedawcy w terminie 14 dni licząc od dnia ich stwierdzenia.

                             

art. 7 Procedura reklamacyjna

 

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację Sprzedawcy drogą mailową na adres: sklep@szagru.pl lub pisemnie na adres: Szagru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jaskółek 16. 43-215 Studzienice.
 2. Reklamacja Klienta powinna być napisana w języku polskim oraz zawierać:

a)     podstawowe dane Klienta umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,

b)     dane kontaktowe Klienta (adres e – mail, numer telefonu),

c)      wskazanie daty zakupu/odbioru produktów,

d)     wskazanie reklamowanego produktu /nr zamówienia/oraz stwierdzonej wady,

e)     zakres działań, których podjęcia Klient oczekuje od Sprzedawcy

 1. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia zapoznania się z reklamacją przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do osobistych oględzin zareklamowanych przez Klienta produktów.
 2. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca przesyła drogą mailową lub pisemną oświadczenie Klientowi z propozycją wymiany wadliwych produktów na nowe lub ich ewentualnej naprawy z określeniem terminów oraz sposobu zwrotu wadliwych produktów przez Klienta. W razie gdyby zwrot produktów przez Klienta – konsumenta ze względu na gabaryty lub ilość wadliwych produktów byłyby dla niego zbyt utrudniony Sprzedawca ustali z Kupującym sposób odbioru produktów.
 3. Klient konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta - konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 4. W razie stwierdzenia wad produktów, użytkowanie lub dalszy ich montaż winny być natychmiast wstrzymane.
 5. Jeżeli Klient wmontował/zabudował produkt z wadami możliwymi do wykrycia po jego odbiorze, Sprzedawca nie będzie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z jego demontażem, rozbiórką i innymi kosztami poniesionymi przez Klienta.
 6. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Klient – podmiot gospodarczy traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zbadał produktów w chwili ich odbioru i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy w terminie 3 dni po jej stwierdzeniu. Poprzez złożenie podpisu na dokumencie potwierdzającym odbiór (WZ), Klient – podmiot gospodarczy potwierdza zgodność towaru z umową pod względem ilościowym i jakościowym i zrzeka się dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w przyszłości. Klient – podmiot gospodarczy nie może wówczas po potwierdzeniu w/w stanów reklamować widocznych uszkodzeń mechanicznych produktu dostarczonego w otwartych paletach.

 

art. 8 Rozwiązywanie zaistniałych sporów

 

 1. Strony zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy umów sprzedaży zobowiązują się przed skierowaniem sporu na drogę postępowania sądowego podjąć ugodowe negocjacje w celu polubownego rozwiązania zaistniałego sporu w zakresie roszczeń związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne produktów lub z tytułu udzielonej gwarancji jakości.
 2. Negocjacje mogą polegać na wymianie wzajemnych propozycji zadośćuczynienia wzajemnym roszczeniom drogą e-mailową lub zwykłą pisemną.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Strony, która pierwsza wniesie powództwo.

 

art. 9 Postanowienia końcowe

          Niniejszy regulamin ma zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy.

 1. Regulamin w swoim aktualnym brzmieniu jest dostępny na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy. Klient ma prawo wystąpić z żądaniem przesłania mu niniejszego regulaminu na podany przez siebie adres e-mailowy.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)     działania osób trzecich polegające na ingerencji w treści publikowane na stronie www sklepu internetowego Sprzedawcy,

b)     niezgodne z treścią regulaminu, aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów zachowanie Klientów lub osób trzecich,

c)      przerwy w działaniu sklepu internetowego Sprzedawcy,

d)     błędy i omyłki pisarskie publikowanych w sklepie internetowym treści.

 1. W zakresie nieobjętym niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422)

ZAŁĄCZNIK NR 1

do regulaminu sklepu internetowego Szagru Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Studzienicach

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Szagru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jaskółek 16, 43-215 Studzienice, adres e – mail: sklep@szagru.pl nr telefonu: 32/ 212 87 20 wew. 33 lub 693 222 256

 

Ja ………………………… (imię, nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ………………………….(*)

Nr zamówienia …………………………………………

 

Data zawarcia odbioru produktów: ……………………..

 

Adres konsumenta:

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data: …………………………………